Skolplan

Språkskolan är en mindre fristående skola belägen vid Nydalahöjd, strax söder om Mariehems centrum.
Skolan startade sin verksamhet i augusti 2002 som en naturlig fortsättning på vår väl fungerande förskoleverksamhet. Syftet är att kunna erbjuda elever en exklusiv språkstimulerande grundskolemiljö, unik i sitt slag.
Språkskolan är öppen för alla. Det är en politiskt och religiöst obunden skola, avgiftsfri och godkänd av Skolverket.
Språkskolan följer den nationella läroplanen. Vi har inom de givna ramarna valt att lägga mera tid på språk och kommunikation samt NO-ämnen.

Organisation och ledning

Huvudman för skolan är Språkskolan i Umeå ekonomiska förening. Skolan drivs utan vinstintresse, eventuella överskott återförs direkt till verksamheten.

Ledarskapet är fördelat på skolans rektor som är pedagogisk ledare, och på skolstyrelsens ordförande som ansvarar för det administrativa ledarskapet. De båda svarar tillsammans för att verksamheten utvecklas, att målen uppnås samt att resurserna används på ett effektivt sätt.
Rektor leder verksamheten och ansvarar för att de nationella målen och vår skolplans intentioner uppnås.
I skolans styrelse finns personal från både förskola och grundskola representerade.

Om Språkskolan

Språkprofil
Svenska är grunden i undervisningen eftersom vår högsta prioritet är att barnet ska tillägna sig det svenska språket på bästa sätt. En effekt av att införa nya språk i tidig ålder har visat sig vara ett förbättrat modersmål där den egna språkliga medvetenheten stärks.

Vår språkprofil tar sig uttryck på följande sätt:

  • Engelska redan från 6-års.
  • Under år 1-3 provar eleverna på och lär sig grunderna i spanska, tyska och franska.
  • År 4 väljer man ett av dessa språk och fördjupar sig i det.
  • År 7 väljer man ytterligare ett språk, ryska eller mandarin.

Vi vill skapa en positiv inställning till andra länders språk och kulturer genom att göra dem levande. I språkundervisningen använder vi oss av rim och ramsor, sagor, lekar, sånger, dramaövningar, högläsning ur böcker, etc. för att öva in ord och fraser på ett naturligt och lekfullt sätt.

Kreativitet
I begreppet språk ingår förutom det muntliga och skriftliga språket också andra sätt att uttrycka sig och kommunicera. Drama, bild, musik och rörelse ingår som ett naturligt inslag i de olika ämnena. Vårt mål är att eleven ska lära sig att använda olika uttrycksmöjligheter i kommunikation med andra, samt att våga uttrycka sig och sin åsikt. Det skapar förutsättningar för ett gott självförtroende och en god självbild.

Matematik och naturvetenskap
På Språkskolan ägnar vi mer tid åt matematik och naturvetenskap. Att experimentera och laborera hjälper eleverna tidigt att se sammanhangen och gå vidare i utvecklandet av det abstrakta tänkandet.

Individanpassning
Undervisningen anpassas efter varje elev, deras kunskaper, bakgrund och behov. Vi skapar en individuell utvecklingsplan för varje elev som följs upp och omarbetas varje termin tillsammans med föräldrar och elever.

Social träning
På Språkskolan lägger vi stor vikt vid att alla elever ska trivas och ha en plats i gruppen. Därför arbetar samtliga klasser med ämnet Livskunskap en gång i veckan.
Om konflikter uppstår ser vi till att reda ut dem så att alla ser sin roll i det som inträffat. På Språkskolan bedriver vi också fadderverksamhet för att stärka upplevelsen av skolgården som en trygg plats för alla.

Trygghet
Verksamheten utgår från elevens behov av struktur, kontinuitet och stabila varaktiga relationer. Vi har därför väl planerade dagar med välbekanta återkommande inslag för både skol- och fritidstid.

Temainriktat
I samhällsvetenskapliga och naturvetenskapligt orienterade ämnen arbetar lärarna i arbetslag med temainriktat arbetssätt där praktiska övningar varvas med teori. Kontinuerliga utvärderingar görs både i elevgruppen och i arbetslaget efter varje avslutad temaperiod.

Arbetssätt
Undervisningen bedrivs i klasser med högst 20 elever i klass F-6 och 22 elever i klass 7-9. Lärartätheten är hög. Vi tycker att det är viktigt med engagerade pedagoger och bra läromedel. Utformningen av skolans lokaler ger oss också möjlighet att arbeta i mindre grupper.

Vi använder arbetsplaner som redskap för planering och utvärdering. De individuella utvecklingsplanerna som görs i samråd mellan elev, lärare och föräldrar följs upp och avstäms varje termin. Vi har högt ställda kunskapsmål i framför allt svenska och engelska och ser med glädje att de till stor del uppnås.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa är viktigt för oss. Redan vid sex års ålder börjar vi med rörelse/idrott på schemalagd tid. På Språkskolans fritids erbjuds barnen fritidsgympa två gånger i veckan, och personalen uppmuntrar även eleverna att röra på sig övrig tid. Skolhälsovård erbjuds enligt gällande nationella riktlinjer.

Som ett led i vår strävan efter hälsosammare kost arbetar vi mot mer fibrer och mindre socker i servering av frukost och lunch såväl som mellanmål. Vi erbjuder också salladsbuffé till varje lunch.

Yttre och inre miljö
Skolan är belägen vid Nydalahöjd, i Olofsdals naturnära miljö. Skolgården är stor och lummig och direkt anpassad för barn med t.ex. bollplan, linbana, kompisgungor och mycket anntt. I anslutning till skolgården har vi en liten skog som vi ofta nyttjar i verksamheten, både för lek och för undervisning.
Hösten 2014 flyttar vi in helt nybyggda lokaler helt anpassade för vår verksamhet. Här har vi klassrum för klass F-9, NO-, textil-, trä- och metallslöjd samt bild och hemkunskap. Vi har också en cafeteria och matsal där vi serverar god och näringsriktig mat i trivsam miljö från vårt egna tillagningskök.

Våra elever

Alla elever är välkomna på vår skola. Idag omfattar vår verksamhet år F-6. Hösterminen 2012 bygger vi ut verksamheten med ett högstadium och kommer fullt utbyggd, 2014, vara en F-9-skola där varje årskurs består av 20-22 elever.
Vi värnar om elevens upplevelse av trygghet, och för oss återspeglas barnets trygghet i skolan i att det finns mindre grupper och många pedagoger. Det kontinuerliga arbetet med Livskunskap ger förutsättningar för ett positivt klimat i barngrupperna.
Föräldrasamverkan och föräldrakontakter är viktiga för att ge eleverna trygghet och länka ihop deras värld. Barnen får varje vecka ett veckobrev från klassläraren och varannan vecka från fritids. De mindre barnen har dessutom kontaktböcker där föräldrar eller lärare kan komma med information, tips eller idéer. De äldre barnens föräldrar håller samma kontakt via e-post.
På Språkskolan lägger vi också stor vikt vid att skapa arbetsro vilket i sin tur leder till en god inlärningsmiljö.
Vi vill uppmuntra eleverna till att ta ansvar genom att låta dem vara delaktiga i olika delar av verksamheten t.ex. att duka, baka, låna böcker på biblioteket, hjälpa läraren och sina kamrater etc.
Språkskolan har ett elevråd och ett Skol-IF med representanter från samtliga årskurser samt vuxensupport från personalen.

Föräldraengagemang

I varje klass finns klassföräldrar som hjälper till med fika och andra praktiska saker vid t.ex avslutningar, de genomför också aktiviteter som barnen önskar i klasserna.
Varje termin ordnas en städ- och fixarkväll där föräldrar träffas och hjälper till med fönsterputsning, målning etc.
Sedan våren 2007 har Språkskolan ett föräldraråd med representanter från samtliga klasser samt fritids, skolchef och rektor.
Vi använder oss av det webbaserade verktyget Schoolsoft. Programmet ger både elever och vårdnadshavare chansen att på ett enkelt sätt följa med i bl.a. lektionsplaneringar, närvarorapporteringen och kommunikationen mellan skolan och hemmet.

Fritidsverksamheten

Språkskolans fritidsverksamhet är strukturerad med fasta punkter/rutiner för att skapa kontinuitet och trygghet. Varje dag på fritids inleds med en kort samling där eleverna som är veckans ”fritidsfixare” får ta större ansvar.
Vi uppmuntrar barnen till kreativitet och fantasifullhet både i planerade aktiviteter och i den fria leken, och tycker att det är viktigt att barnens egna intressen avspeglas i verksamheten. Varje dag erbjuds någon form av planerad aktivitet, t.ex. fritidsgympa, läxläsning, bakning eller veckans pyssel.
Fritids mål är trygga barn som tar allt större ansvar för sin vardag ju äldre de blir. Barnen skapar därför tillsammans sina ordningsregler på fritids, något som gör att de är delaktiga och ansvariga för sin miljö, varandra och gemensamma saker.
Språkskolan strävar efter att skol- och fritidsverksamheterna ska komplettera varandra. Den kunskap barnen får i skolan omsätter de och integrerar på fritids. En förutsättning för detta arbetssätt är att fritidspedagoger och lärare samverkar.
Lokalerna är väl anpassade för fritidsverksamhet med många små rum för egna lekar.