Om Språkskolan

För alla
Språkskolan är öppen för alla. Den är politiskt och religiöst obunden, avgiftsfri, godkänd av Skolverket och följer den nationella läroplanen.

Språkprofilering
Svenska är grunden i undervisningen, att tillägna sig det svenska språket är av högsta prioritet. Gällande undervisning i främmande språk ligger tonvikten på engelska där vi har 60-minuterslektioner flera gånger i veckan redan från 6-års. Vi har även en språktimme i veckan med tyska, franska eller spanska där språken varvas läsårsvis.

Vår vision

  • Språk är viktigt! Förutom svenskan erbjuds engelska, tyska, franska och spanska som särskilda lektioner.
  • Mer tid åt matematik och naturvetenskap. Att experimentera och laborera är viktigt.
  • Bild musik och rörelse är naturliga inslag i alla ämnen för att ge barnen olika uttrycksmöjligheter i sin kommunikation med andra.

Individanpassning
Undervisningen anpassas efter varje elev, deras kunskaper, bakgrund och behov. Vi skapar en individuell utvecklingsplan för varje elev som följs upp och omarbetas varje termin tillsammans med föräldrar och barn.

Social träning
På Språkskolan lägger vi stor vikt vid att alla elever ska trivas och ha en plats i gruppen. Därför arbetar samtliga klasser med ämnet Livskunskap en gång i veckan. Om konflikter uppstår ser vi till att reda ut dem så att alla ser sin roll i det som inträffat. På Språkskolan bedriver vi även fadderverksamhet för att stärka upplevelsen av skolgården som en trygg plats för alla.

Temainriktat arbetssätt
I ämnena samhällskunskap och naturvetenskap arbetar lärarna i arbetslag med temainriktat arbetssätt. Läs mer om våra olika teman under fliken ”Schema”. Kontinuerliga utvärderingar görs både i elevgruppen och i arbetslaget efter varje avslutad temaperiod.

Våra planer
I första etappen fanns det förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidsverksamhet. I etapp 2, som startade höstterminen 2012, har skolan utökats med ett högstadium (åk 7-9). Fullt utbyggda blev vi höstterminen 2014, då vi också flyttade in i nybyggda lokaler på Istidsgatan 3.

Språkskolan verksamhet består nu av förskola (1-5 år) till och med grundskola (6-15 år).

Vår organisation och ledning
Vår skolas huvudman är Språkskolan i Umeå ek för. Skolan drivs utan vinstintresse. Eventuellt överskott återförs direkt till verksamheten.

Ledarskapet är fördelat på skolans rektor, som är pedagogisk ledare, och på skolstyrelsens ordförande, som ansvarar för det administrativa ledarskapet. De båda svarar tillsammans för att verksamheten utvecklas, att målen uppnås samt att resurserna används på ett effektivt sätt.

Rektor leder verksamheten och ansvarar för att de nationella målen och vår skolplans intentioner uppnås.

I skolans styrelse finns personal från både förskolan och grundskolan representerade.